УЧЕНИ: Водородната вода предпазва от вредните ефекти на радиацията. Защо медици препоръчват приема на вода обогатена с водороден газ?

УЧЕНИ: Водородната вода предпазва от вредните ефекти на радиацията. Защо медици препоръчват приема на вода обогатена с водороден газ?
17 март 2022

Малко познат факт е, че молекулата на водородния газ (Н2) е най-малката по размер (само 2 микрона), което и позволява да проникне навсякъде в човешкото тяло, дори в клетъчното ядро и митохондриите на самата клетка. В тази статия ще обърнем внимание на приложението и употребата на водородна вода (обогатена с водороден газ вода) за намаляване на вредните ефекти от радиацията върху човешкото здраве. Използваните в статията текстове са части от 3 научни доклада преведени от английски език. Връзките в статията ще ви отведът до пълното съдържание на медицинските изследвания. Нека направим въведение в темата, като вземем предвид становището на номинирания за НОБЕЛОВА НАГРАДА Д-р Гарт Никълсън и негови колеги за безопасността и ползите за здравето от водорода. Д-р Никълсън е Президент и Председател на Института за Молекулярна Медицина в Калифорния, САЩ.

 

Водородната вода предпазва от оксидативен стрес. Всяко заболяване води до повишено ниво на токсични свободни радикали в организма. Излагането на радиационно лъчение също води до образуване на свръх голямо количество свободни радикали (буря от оксидативен стрес), които увреждат тъканите и водят клетките до апоптоза. Оксидативният стрес под каквато и да е форма и независимо от какво причинен е много вреден за организма. H2 лесно неутрализира свободните радикали, по-специално най-опасният за здравето хидроксил радикал (* OH–) и оксид радикалния йон (0 +). Особено важен е факта, че H2 селективно се насочва единствено към хидроксилните радикали. Други свободни радикали (например радикал на азотен оксид) всъщност са важни за клетъчната физиология и хомеостазата. За разлика от други неселективни антиоксиданти, H2 оставя тези полезни за здравето свободни радикали непроменени, което го прави най-мощният и ефективен антиоксидант. Богатата на водороден газ вода е полезна при лечението на увреждания причинени от оксидативен стрес и възпаление, както и при лечението на увреждания на меките тъкани. Изследванията показват, че H2 помага да се поддържа хомеостаза на ензими, включително глутатион, супероксид дисмутаза, каталаза и други. H2 също така демонстрира способност за клетъчна сигнализация, което е много полезно за мозъка и неврологичната функция. Водородът е абсолютно безопасен – той няма токсичност и странични ефекти, което го превръща в идеален терапевтичен агент в лечението на много заболявания.

 

Определено заглавието на тази научна статия предизвика нашия интерес. Водородът участва в много сложни химични съединения при създаването на нови високотехнологични материали, а неговата молекулярна форма (под формата на газ /Н2/) намира широко приложение, както в енергетиката, така и в медицината. Вижте превода на обобщението и заключението на това изследване озаглавено: „Водородната терапия може да намали рисковете, свързани с предизвикан от радиация оксидативен стрес при космически полет“ (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7596391/)

 

Summary / Обобщение

Известно е, че космическото лъчение предизвиква увреждане на ДНК-то и липидите, дължащо се на повишен оксидативен стрес и остава основен проблем при космическите мисии. Водородът, наскоро открит, като нов терапевтичен медицински газ в различни биомедицински области има мощно антиоксидантно и противовъзпалително действие. Очаква се дейностите на космическите мисии да се увеличат през следващите години, както по брой, така и по продължителност. Ето защо е важно да се оценят и предотвратят рисковете, с които се сблъскват астронавтите поради оксидативния стрес от радиацията и то преди да се развият клиничните симптоми на заболяването. Прилагането на водород на астронавтите чрез вдишване или пиене на богата на водород вода може потенциално да доведе до нова превантивна/терапевтична стратегия за предотвратяване на неблагоприятни събития предизвикани от радиация.

 

Conclusion / Заключение

Необходими са още проучвания за прилагане на водородната терапия при космически пътувания. Основните проблеми са свързани с разтварянето на водорода във вода в Космоса и способността да се разтварят и поддържат желаните концентрации на разтворен газ във водата преди консумация. Въпреки това, ние вярваме, че водородът представлява нова терапевтична и превантивна стратегия за лечение на радиационно-индуцирани оксидативни увреждания по време на космически мисии.

 

Екипът на Н2МЕДИКАЛ: Между стотиците научни доклади, това изследване от 2020 година също впечатлява със своето заключение: „Водородната вода намалява радиотоксичността, предизвикана от излагане на тритий in vitro и in vivo“ (https://academic.oup.com/jrr/article/62/1/34/5998879)

 

Conclusion / Заключение

Радиационната защита е по-важна от самото лечение след облъчване, особено за работещите в среда на повишена радиация. В тази статия ние изследваме приема на HRW (Hydrogen Rich Water / богата на водород вода), като критично важен защитен агент за клетките на мишки при излагането им на радиация. Демонстрирахме, че водородната вода с висока концентрация на молекулярен водород улесни извеждането на HTO и намали остатъчната радиация. По този начин водородната вода допринесе за обмена на EOT след облъчване. Следващо проучване показа, че водородната вода неутрализира вътреклетъчния излишък на свободни радикали, намали увреждането на ДНК и хромозомите и предпази клетките от увреждане в следствие на облъчването.

 

Екипът на Н2МЕДИКАЛ: В интернет ще открите море от научни статии и изследвания по темата, но ние ще завършим нашата статия с въведението и заключението на този научен труд със заглавие „Водородът, като нов клас радиационно защитно средство.“ (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3805896/)

 

Introduction / Въведение

Съществуват големи ползи за човечеството, в следствие на широкото приложение на атомната енергия в много области като медицина, гражданска промишленост, селско стопанство, военни и др. В същото време нуждата от защита на човешкото здраве и осигуряването на безопасност поради риска от тежка ядрена авария винаги са били от решаващо значение и основен проблем в света. Нова научна тема за радиолозите е да търсят високоефективни радиационни защитни средства с ниска токсичност. Всъщност използването на ефективни радиационни защити винаги е било основен проблем в областта на радиацията. Както знаем, вредните ефекти на радиацията се делят на преки и косвени, които причиняват по-голямата част от щетите. Тъй като косвеният ефект се дължи главно на изобилните свободни радикали, причинени от радиацията неутрализирането и изчистването им е основен метод за защита на организма. През 2007 г. Д-р Охта от Япония установява, че молекулярният водород селективно намалява цитотоксичните свободни радикали и упражнява терапевтична антиоксидантна активност. Оттогава броят на изследванията върху водорода, като медицински газ постави световен рекорд. Способността на водорода селективно да намали хидроксилните радикали, предизвика нашия интерес, тъй като по-голяма част от увреждането, предизвикано от облъчване, е причинено от хидроксилни радикали. Ето защо ние за първи път аргументирахме и демонстрирахме, че водородът притежава големи радиозащитни ефекти. Оттогава до днес прилагането на водород, като радиационно защитно средство бе добре проучено. Също така бе използван клинично и за подобряване качеството на живот на пациенти с тумори на черния дроб по време на лечение с лъчетерапия. Целта на този научен доклад бе да представи преглед на основните научни и клинични свойства на водорода, като нов клас радиопротективно средство.

 

Conclusion / Заключение

Изследователите винаги са се опитвали да търсят идеален радиопротектор. Сулфхидрилното съединение амифостин, наречено WR-2721, което е единственият радиопротектор, регистриран за употреба при хора, показва добро радиопротективно действие. Но има много странични ефекти, ограничаващи клиничната му употреба, като хипертония, гадене, повръщане и др. Някои природни антиоксиданти, като витамини, флавоноиди и др. имат по-малко токсични ефекти, но и са с по-ниска степен на радиозащита. Следователно идеалният радиопротектор трябва да бъде ефективен и с малко странични ефекти. Досега нито един радиопротектор не можеше да отговори на тези критерии. Водородният газ (H2), като нов клас радиозащитно средство ни дава повече надежда и възможности. Изследванията, които трябва да бъдат направени в бъдеще продължават.

 

През послените 3 години медицинските уреди за водородна вода на Н2МЕДИКАЛ влязоха в домовете на хиляди хора в България. Благодарим ви за доверието! Усетили силата на водорода, ние твърдо подкрепяме тезата на учените и вярваме, че Н2 ще участва в лечението на все повече заболявания в бъдеще. Препоръчваме ви да използвате единствено сертифицирани и качествени уреди за обогатяване на вода с водороден газ. Апаратите със съмнително качество правят окиси и не изолират напълно озона (О3) от водата, докато магнезиевите таблетки за направа на водородна вода, освен водороден газ генерират и магнезиев оксид (MgO). O3 и MgO са канцерогенни и причиняват вредни странични ефекти върху организма.

 

МЕДИЦИНСКИ УРЕДИ ЗА ВОДОРОДНА ВОДА /виж продуктите/

 

Научете кои са водородно-толерантните заболявания в меню ВОДОРОДНА МЕДИЦИНА /връзка/

Прием на ВОДОРОДНА ВОДА при пациенти с COVID-19. Какво казва Президента на Института за Молекулярен Водород?

Молекулярния водород (газ H2) и водата обогатена с него имат антиоксидантно и противовъзпалително действие (1), което ги прави потенциално полезни за лечение на COVID-19. Няколко клинични проучвания в Китай изследват Н2 терапията при пациенти с COVID-19

прочети още

10 ползи за здравето от приема на ВОДОРОДНА ВОДА.

През последните години са направени повече от 800 клинични изследвания върху пациенти в различни болници и университети по света. Показан е терапевтичен ефект на Н2 при над 170 вида заболявания и оздравителното му действие върху всеки орган от човешкото тяло. В тази статия ще обобщим: Какво прави за здравето водородната вода?

прочети още

Водородната вода е мощно лекарство при КИСЕЛИНЕН РЕФЛУКС, ГАСТРИТ и прекомерно окисляване на организма.

В обобщение: лечението с водородна вода + медикаменти, в продължение на 3 месеца, дава значително по-добър контрол на симптомите, отколкото лечението само с медикаменти. И накрая, в нашето проучване 75% от изследваните пациенти в анкета съобщават за по-добро ниво на удовлетвореност. Взети заедно, резултатите показват, че има значително повишаване на качеството на живот за 3 месеца след добавения прием на водородна вода в сравнение с изходното ниво.

прочети още

Прием на ВОДОРОДНА ВОДА при сърдечно-съдови заболявания. Ефект и безопасност.

Резултати от изследване на японския професор Хатана Гязуки от Университета показват, че 1,5 литра водородна вода с канцентрация на Н2 1500 ppb има същия антиоксидантен ефект, както 1407 ябълки / 104 моркова / 2061 банана / 123 спанака или 10 тикви. Сравнението е направено на база антиоксидантната сила на съдържанието на бета каротин в тези плодове и зеленчуци.

прочети още

НАДНОРМЕНО ТЕГЛО: Медицинско изследване показва ефекта на ВОДОРОДНАТА ВОДА при хора с метаболитен синдром.

„Групата пиеща високо наситена с Н2 вода значително намалява нивата на холестерол и глюкоза в кръвта, атенюиран серумен хемоглобин А1с, и подобрява биомаркерите на възпаление...“

прочети още

ИЗСЛЕДВАНЕ: Водородът - гориво на алтернативната медицина.

„Малко рандомизирано контролирано клинично проучване на 50 пациенти с мозъчен инфаркт сравнява вдишването на водород с одобреното медицинско лекарство едаравон. Според резултатите от ЯМР и NIHSS за клинично определяне на тежестта на инсулта, тези резултати показват, че терапията с водород е била по-ефективна от одобреното медицинско лекарство.“

прочети още

Какво е ВОДОРОДНА ВОДА и кое прави апаратите за нея различни по цена и по качество?

„Изследванията показват, че малкият размер му позволява да проникне навсякъде, дори в клетъчното ядро и митохондриите. Н2 потушава възпаленията и възстановява увреденото ДНК и РНК, регулира всички биохимични процеси в клетката и довежда организма до състояние на хомеостаза. “

прочети още