Водородната терапия, като лечение и превенция -доклад от Норвегия, 2023г.

Водородната терапия, като лечение и превенция -доклад от Норвегия, 2023г.
2 април 2024

Настоящият обобщаващ медицински доклад достигна до екипа на Н2МЕДИКАЛ, благодарение на любознателен господин от Пловдив, който преди се сдобие с наш уред, се бе информирал доста добре по темата. Благодариме за полезната информация! Документът е публикуван на 28-ми Ноември 2023г. от медици в Осло, Норвегия. Той се базира на голям брой клинични изследвания и показва впечатляващото терапевтично действие на водородната терапия при много тежки и социално значими заболявания. Представени са резултати от клинични наблюдения при хора с онкологични, сърдечно-съдови, респираторни, неврологични и др патологии. Поради големият обем информация, екипът ни ви представя най-важните моменти преведени на български, а именно: Въведение и резултати от изследвания по групи заболявания. Ако желаете да се запознатете със съдържанието на пълният медицински доклад кликнете върху тази връзка:  Молекулярна водородна терапия - преглед на клиничните проучвания и резултати /виж доклада/

 

Благодарение на антиоксидантните си свойства водородният газ (H2) е оценен “in vitro”, в проучвания върху животни и хора за широк спектър от терапевтични показания. Елементарното търсене на "водороден газ" в различни медицински бази данни показа повече от 2000 публикации, свързани с водородния газ като потенциално ново лекарствено вещество. Паралелното търсене в регистрите за клинични изпитвания също показа много резултати, отразяващи разнообразието в провежданите клинични изпитвания, включващи водородна терапия. Целта на сегашния доклад е да се оценят и обсъдят настоящите констатации за водородната терапия в 81 идентифицирани клинични изпитвания и 64 научни публикации за наблюдения върху хора. Положителни индикации са открити в основни области на заболяванията, включително сърдечносъдови, рак, респираторни, заболявания на централна нервна система, инфекции и много други.

  1. Въведение във водородната терапия

Най-често използваните медицински газове включват медицински въздух, кислород, азот, азотен оксид и въглероден диоксид, а водородният газ (H2) се показва като обещаващ нов елемент с уникални антиоксидантни свойства. Доказано е, че селективно противодейства на вредните реактивни кислородни видове (ROS), като хидроксилния радикал. Водородът (Н2) може да поддържа тъканната хомеостаза и може да бъде клинично по-полезен от силните антиоксиданти, които неутрализират безразборно, както полезните, така и вредните видове. Първоначално използван като газ за гмуркане около 1970 г., H2 се смятал за нетоксичен и биологично инертен [2]. Интересът към използването на H2 за лечение на заболявания се увеличи, след като антиоксидантните свойства бяха разкрити през 2007 г. [3]. Оттогава над 2000 научни публикации са изяснили терапевтичните му обещания от in vitro, in vivo изследвания върху животни и хора.

Разширяващата се литература потвърждава терапевтичните ефекти на H2 и биват проведени клинични изпитвания в области на основни заболявания като сърдечно-съдови, респираторни и рак, с акцент върху заболявания, свързани с натрупването на ROS. H2 е най-малката молекула с молекулно тегло само 2 Da, кинетичен диаметър 289 pm [5] и плътност около 0,089 g/L [6]. Поради това той може лесно да проникне през биологичните мембрани и да се разпространи в тялото, включително в мозъка. В търговската мрежа H2 се генерира предимно чрез електролиза за промишлени приложения и приложения за екологични горива. Вода, обогатена с водород се произвежда със специализирани машини за генериране на H2 и продукти за обогатяване на вода с H2 като магнезиеви ефервесцентни таблетки, вече се продават по целия свят и се предлагат на пазара с ползи за здравето. Размерът на световния пазар за производство на водород беше оценен на 155,35 милиарда USD през 2022 г. [9]. И все пак неговата медицинска полезност остава малка част от тази цифра.

  1. Методи

Публикуваната научна литература, свързана с водородната терапия, беше идентифицирана чрез специфични търсения, използвайки термините „водородна терапия“, „медицинска употреба на водород“ и „водороден газ“ в комбинация с „изследване при хора“ и „клинично изпитване“ в няколко бази данни с публикации, които лесно могат да се търсят включително платформата „PubMed“. Научните статии, написани на език, различен от английски, и тези изучаващи въздействието на алкалната йонизирана вода върху човека, бяха изключени. Общ преглед на клиничните изпитвания беше събран от международния регистър на клиничните изпитвания от Министерството на здравеопазването и човешките услуги на САЩ (Национални здравни институти, Национална медицинска библиотека), японската система за предварителна регистрация за одобрени клинични изпитвания (UMIN, Медицинска информационна мрежа на университетската болница). Съответните клинични изпитвания са намерени чрез търсене на „водород“, „водороден газ“ и „H2“ (изследванията за „водороден пероксид“ и „водороден дихателен тест“ са изключени). В настоящия преглед бяха включени и публикации, свързани с клиничните изпитвания. Това изследване доведе до 47 и 34 клинични изследвания, съответно от cliniclatrials.gov и UMIN, и 64 публикации за проучвания върху хора (в допълнение към няколко съответни проучвания върху животни и in vitro). Обзорна статия, публикувана през 2015 г., направи обобщение на клиничните изпитвания до тази година и следователно настоящото резюме се фокусира главно върху клиничните данни, получени в периода след 2015 [10].Инхалацията е доминиращият метод на приложение, следван от приема на вода обогатена с H2 (водородна вода), инфузия на обогатен с H2 физиологичен разтвор. Водородна баня/капки за очи и H2-диализа също са използвани в няколко проучвания.

  1. Безопасност за хората при прилагане на H2

Осигуряването на безопасност е най-важното съображение, когато целта е клиничен превод на ново лекарствено вещество. За разлика от други медицински газове като въглероден диоксид, азотен оксид и сероводород, H2 не се свързва с хемоглобина в кръвния поток, поради което не предизвиква токсични ефекти, свързани с хема. Обширни проучвания върху животни показват, че прилагането на H2 е безопасно. Смес от H2:O2 или H2:O2:He газ е била използвана от дълбоководни водолази за предотвратяване на декомпресионна болест за дълго време, като по този начин също така се потвърждава безопасността за хората при вдишване на H2. Две проучвания от 1988 и 1994 г. стигат до заключението, че дихателни смеси, съдържащи 49–56% H2 по време на гмуркания до 450–500 m под морското равнище, могат да облекчат някои симптоми на нервния синдром на високо налягане и потвърждават безопасността при употреба [11,12].

  1. Резултати за ефикасност от прилагането на H2 при изследвания върху хора

Ефикасността на прилагането на H2 е докладвана в най-малко 64 рецензирани научни публикации, които са разгледани качествено по-долу; много, но не всички, са резултат от клиничните изпитвания. В следващата презентация статиите са категоризирани в раздели според основните изследвани области на заболяването. Тези категории включват сърдечно-съдови, ракови, респираторни, ЦНС, инфекции, свързани с начина на живот и други заболявания и количествено обсъждат констатациите от проучвания върху хора.

 

5.1. Сърдечно-съдови заболявания

Сърдечно-съдовите заболявания са водеща причина за смърт в световен мащаб [14] и се нуждаят от нови терапии. Няколко клинични проучвания са заключили, че вдишването или пиенето на H2 може да подобри резултатите от сърдечно-съдови заболявания, повечето в комбинация със стандартни лечения. Ранна фаза/първоначално клинично изпитване оценява ефекта от вдишване на 2% H2 газ, в комбинация с контрол на целевата температура, при общо десет пациенти със синдром след сърдечен инфаркт. Установено е, че вдишването на H2 поддържа благоприятен неврологичен резултат при пациентите. Въпреки това, 90-дневната проследяемост е значително по-добра при групата приемаща водород в сравнение с контролата [18]. В друго проучване, включващо пет пациенти със синдром след сърдечен арест, на които е дадено същото лечение като по-горе, артериалната концентрация на H2 е измерима и са открити индикации за намалени нива на оксидативен стрес и цитокини [19]. Малко по-голямо проучване, включващо 20 пациенти, установи благоприятни за здравето ефекти на водородната терапия за неблагоприятно ремоделиране на лявата камера след перкутанна коронарна интервенция при пациенти след инфаркт на миокарда. При 6-месечно проследяване след започване на лечение с инхалация на 1,3% водород, подобрението в индекса на ударния обем на лявата камера и фракцията на изтласкване е числено по-голямо, отколкото в контролната група. H2 също е показан като полезен модулатор на функцията на кръвоносните съдове. Медиираната от потока дилатация беше значително подобрена при пациенти, които приемаха водородна вода (концентрация 7 ppm = 7 mg/L), в сравнение с групата на плацебо вода [21]. Тези проучвания показват, че вдишването на газ с ниска концентрация на H2 и пиенето на вода, богата на H2, може да бъде полезно при лечение съответно на сърдечни и съдови заболявания.

 

5.2. Рак

Ракът е втората водеща причина за смърт в света днес [14]. H2 се прилага на пациенти с рак с цел контролиране на прогресията на тумора, за комбинирано лечение и за облекчаване на страничните ефекти и неблагоприятните действия от стандартното лечение на рак при различни ракови заболявания. Освен това е доказано, че прилагането на H2 насърчава противотуморните имунни отговори. Фигура 3 обобщава ползите от водородната терапия при пациенти с рак. Два отделни казуса при пациенти с рак и множество метастази показват огромни ефекти от водородната инхалаторна терапия. Един от пациентите страда от рецидивиращ карцином на жлъчния мехур и получава ежедневна инхалаторна терапия с H2. През първия месец туморите продължиха да прогресират след постепенно намаляване на размера на тумора и нивата на туморните маркери, които в крайна сметка се върнаха към нормалното. След около два месеца и половина пациентът възобнови нормалния си живот и се съобщава за оздравяване след 10 месеца. Наблюдавана е псевдопрогресивна ремисия след терапия с H2, която може да наподобява модела, който се появява след лечение с PD-1 антитяло. Това предполага, че H2 може да повлияе на имунната система [22,23]. Другият случай е пациент с недребноклетъчен рак на белия дроб, който е претърпял инхалация на водороден газ, като монотерапия, след като оралното и хирургично лечение са стабилизирали първите лезии. Мозъчните метастази намаляват по размер след четири месеца лечение с H2 и напълно изчезват след една година. Метастазите в черния дроб и белите дробове също бяха стабилизирани след една година и преживяемостта беше удължена [24]. Тези казуси са важни клинични наблюдения и показват, че H2 предизвика значителен контрол на туморите, след като стандартните лечения на рак са се провалили.

 

Едно клинично проучване, включващо 58 пациенти с напреднал недребноклетъчен рак на белия дроб, съобщи през 2020 г., че водородната терапия е в облекчила белодробните симптоми в сравнение с контролна група, която не е получила лечение с Н2. На водородната група се прилага H2 чрез инхалация за 4–5 часа на ден в продължение на 5 месеца. Същото лечение с водород се дава и на пациенти с недребноклетъчен рак на белия дроб в комбинация с химиотерапия, таргетна терапия или имунотерапия. След 16 месеца преживяемостта без прогресия е по-висока за групата на лечение само с водород и значително по-висока за всички групи с комбинирано лечение (водород + химия) в сравнение с контролната група [25]. Друго проучване съобщава за ползи от лечението с Н2 при 42 пациенти с рак на белия дроб, лекувани с „Ниволумаб“. Установена е значително по-дълга обща преживяемост при комбинираното лечение с H2 газ в сравнение с тези, лекувани само с „Nivolumab“. Предполага се, че двата терапевтични агента могат да проявят синергични ефекти като митохондриални активатори [26]. Разумно е ракът на белия дроб да се лекува с инхалация на H2, за да се насочи към мястото на заболяването, въпреки че са наблюдавани системни ефекти. Други видове рак, които са показали положителни резултати от терапия с H2 чрез вдишване на Н2 физиологичен разтвор или пиене на водородна вода, включват рак на черния дроб, назофарингеален и колоректален рак [27,28,29], както и рак на главата и шията (вижте таблица 1).

 

Интересни имуномодулиращи ефекти от приложението на H2 са наблюдавани при пациенти с рак. Висок дял от имунни клетки от типа CD8+ Т клетки, експресиращи протеина на програмираната клетъчна смърт-1 (PD-1), често се наблюдава при пациенти с рак и може да бъде свързан с лоша прогноза за рак. PD-1 е рецептор на имунен контролен пункт, който предпазва от автоимунитет и често участва в имунотерапевтично лечение (PD-1 инхибитори), тъй като кара имунната система да „надзирава“ раковите клетки. Доказано е, че прилагането на H2 намалява дела на PD-1+ CD8+ Т клетки в кръвта на пациенти с рак. Това е наблюдавано както при пациенти с късен стадий на колоректален карцином, така и при пациенти с рак на белия дроб в отделни клинични изпитвания и H2 показва, че подобрява прогнозата за рак и при двете групи пациенти [26,29]. Освен това, H2 може да подобри ефикасността на лечението с „Ниволумаб“ при пациенти с рак с високи нива на PD-1+ CD8+ Т клетки, които преди това са имали слаб отговор на „Ниволумаб“ [26]. Значително намаление в съотношението на PD-1+ CD8+ Т-клетки след лечение с инхалация на Н2 също се наблюдава в казус на пациент с карцином на жлъчния мехур [22]. Загубата на имунологична активност в CD8+ Т клетките може да се дължи на митохондриална дисфункция, в която Н2 е установено, че е важен фактор за нейното възстановяване. Пациентите с колоректален карцином, лекувани с комбинирана терапия с водород и „Ниволумаб“, показват значително по-дълга обща преживяемост в сравнение с пациентите, лекувани само с „Ниволумаб“ [30]. Друго проучване установи, че пациенти с недребноклетъчен рак на белия дроб, които вдишват H2:O2 (2:1) без други лечения, водят до възстановяване на нормалните нива на шест подгрупи клетки, участващи в нашата имунна система, включително цитотоксични Т клетки, Т хелперни клетки и естествени клетки убийци [31]. От тези положителни резултати, използването на H2 може да бъде интересно в комбинация с имунотерапия за модулиране на имунните реакции към раковите клетки.

 

В допълнение към преките ефекти на H2 терапията при контролиране на прогресията на тумора, няколко проучвания върху клетки и животни [32,33,34,35] показват, че H2 може да бъде ефективен при облекчаване на страничните ефекти, без да намалява антитуморната активност на стандартното лечение на рак . Множеството странични ефекти могат да се възприемат като опустошителни за качеството на живот както на пациентите с рак, така и на оцелелите. Следователно, клинични проучвания са изследвали ефекта на H2 върху увреждания, предизвикани от химио- и лъчетерапия. Проучване със 134 пациенти с колоректален рак установи, че обогататената с водород вода (водородна вода) облекчава чернодробни увреждания, предизвикани от mFOLFOX6 химиотерапия [36]. Пациентите с недребноклетъчен рак на белия дроб, подложени на химиотерапия, таргетна терапия или имунотерапевтично лечение, са имали намаление на нежеланите реакции след прилагане на H2, а при някои дори изчезва [25].

 

Лъчетерапията е важно лечение за няколко ракови заболявания. Страничните ефекти на лъчетерапията често са свързани с повишено генериране на свободни радикали ROS, което потенциално може да бъде намалено с водордна терапия. Едно проучване тества дали шест седмици прием на водородна вода, подобрява качеството на живот на 49 пациенти с чернодробни тумори, които са получили лъчетерапия. Беше показано, че консумацията на вода обогатена с H2, намалява оксидативния стрес, предизвикан от радиация, без да включва антитуморните ефекти на лъчетерапията. Показателите за качество на живот са значително подобрени при пациенти, получаващи водордна терапия в комбинация с лъчетерапия, в сравнение с пациенти, получаващи плацебо вода [27]. Обсервационно проучване установи, че инхалаторното лечение с H2 може значително да облекчи предизвиканото от лъчетерапията увреждане на костния мозък, като редуцира нивото белите кръвни клетки и тромбоцитите, без да компрометира антитуморните ефекти [37]. Нежелани реакции като затруднено преглъщане, мозъчно увреждане и загуба на слуха често се наблюдават след лъчетерапия за назофарингеален рак. Съобщава се, че трима пациенти с назофарингеален рак имат умерена до изключително тежка загуба на слуха и са се нуждаели от слухови апарати след лъчетерапия. Пациентите получават H2, прилаган чрез инхалация в продължение на четири часа всеки ден (2:1 = H2:O2). След 1-2 месеца бинауралният слух на пациента се е подобрил значително и един от пациентите вече не се нуждае от слухов апарат [28]. Тези открития са обещаващи, но са необходими повече изследвания, за да се достигнат до окончателни заключения.

 

 

5.3. Респираторни заболявания

Когато се изброяват водещите причини за смърт в световен мащаб, респираторните заболявания са на трето място [14] и те все още се нуждаят от нови фармацевтични решения. Газова смес от хелий и кислород се използва от десетилетия за лечение на обструктивна белодробна болест поради по-ниската си плътност, по-висок вискозитет и намалено съпротивление на дихателните пътища в сравнение с конвенционалните смеси азот-кислород [38]. Използването на смес кислород-водород има подобни ефекти, в допълнение към терапевтичните антиоксидантни ефекти на H2.

 

През 2020 г. проучване, което изследва острите ефекти от вдишването на газова смес съдържаща водород, установи, че възпалителният статус при пациенти с астма и ХОББ е отслабен от лечението. Изпитването включва 20 пациенти с астма и ХОББ, които са вдишвали 2,4% H2-съдържаща парна смес за период на едно вдишване от 45 минути. Това лечение значително намалява маркерите на възпалението като нивата на моноцитния хемотаксичен протеин 1, IL-4 и IL-6 при пациенти с ХОББ и астма [39]. През 2021 г. е проведено по-голямо клинично изпитване със 108 пациенти с остра екзацербация на ХОББ, получаващи H2:O2 или O2 терапия. Те показаха впечатляващо подобрение на симптомите в H2:O2 групата със значителни резултати в определени тестови резултати [40], което показва, че ХОББ е интересна индикация за водородната терапия. Друго клинично проучване от 2018 г. оценява ефикасността и безопасността на дишането на H2 при пациенти с остра тежка трахеална стеноза. На тридесет и пет пациенти е приложена газова смес H2:O2 (2:1) за 15 минути и 120 минути (6 L/min) в две последователни стъпки на дишане. Всички измерени крайни параметри, с изключение на жизнените показатели, са подобрени след вдишване на H2, включително инспираторно усилие, оценено чрез електромиография на диафрагмата (EMGdi), трансдиафрагмално налягане (Pdi), оценка на Borg и импулсна осцилометрия (IOS) [41]. Тези клинични проучвания показват, че вдишването на H2 е обещаваща възможност за лечение на респираторни заболявания, което е подходящ метод за приложение, както върху увредената тъкан, така и за удобство на пациента, тъй като дихателните устройства често се използват от пациенти с респираторни заболявания. Освен това вдишването на H2 също е тествано при пациенти, заразени с COVID-19, за лечение на респираторни симптоми, с много обещаващи резултати (вижте раздел 6.5).

 

5.4. Заболявания на централната нервна система

Състоянията, засягащи централната нервна система (ЦНС), представляват едно от основните предизвикателства за общественото здраве днес. Деменцията и други заболявания, причиняващи когнитивен спад, са свързани със застаряването на населението, което е нарастващ проблем и са крайно необходими нови лекарства за лечение на тези заболявания. Молекулярният водород е най-малката молекула и неговият много малък размер и неполярна природа го правят силно дифузионен. Той може дори да премине през кръвно-мозъчната бариера, което е основна пречка за медицинско лечение на мозъка [8].

 

Няколко клинични проучвания са изследвали ефектите от водородната терапия върху остри увреждания на мозъка, причинени от сърдечни проблеми, като всички те показват ползи от прилагането на H2. В едно проучване, на тридесет и седем пациенти със субарахноидален кръвоизлив с ниска степен е даден разтвор обогатен с H2, чрез инфузия в продължение на 14 дни заедно с интрацистернална инфузия на магнезиев сулфат или само интрацистернална инфузия на магнезиев сулфат. Случаите на церебрален вазоспазъм и забавена церебрална исхемия са значително по-ниски в групите на лечение с водородна терапия. Също така има допълнителни ефекти чрез намаляване на серумния малондиалдехид, маркер на оксидативен стрес, намалени биомаркери за невронално увреждане и подобрение на физиотерапията чрез индекса на Barthel [42]. В друго проучване, на 25 пациенти с мозъчен инфаркт е дадено лечение с водородна инхалация (3% H2 газ) за един час два пъти на ден. Групата с вдишването на H2, в сравнение с контролата група на плацебо, показва значителни ефекти върху по-нисък относителен MRI сигнал, което показва редуцирано увреждане, неврологично подобрение, наблюдавано от резултатите по NIHSS и подобрени резултати на индекса на Barthel [43].

 

Клинични изпитвания с водородна терапия също са проведени при пациенти с когнитивни разстройства, включително болестта на Алцхаймер и Паркинсон, тъй като намалена невродегенерация е наблюдавана от няколко проучвания върху животни с H2 [46,47,48]. В едно проучване при 73 пациенти с леко когнитивно увреждане, които приемат 300 mL водородна вода, или плацебо вода всеки ден в продължение на една година и след това се определят техните резултати по скалата за оценка на болестта на Алцхаймер-когнитивна подскала (ADAS-cog). Проучването установи, че носителите на генотипа на аполипопротеин E4 (APOE4) значително подобряват своите общи ADAS-cog резултати след пиене на водордна вода в сравнение с контролната група приемаща обикновенна вода. Това показва, че генетичните вариации могат да повлияят на това как субектите реагират на лечение с водород. Друго проучване, включващо осем пациенти, диагностицирани с болестта на Алцхаймер, показва, че вдишването на 3% водород облекчава симптомите и има модифициращи ефекти на заболяването. Подобренията в ADAS-cog резултатите и целостта на невроните, наблюдавани чрез дифузионно тензорно изображение (DTI), са били значителни по време на 6-месечното проследяване, но незначителни след една година, в сравнение с нелекуваните пациенти [50].

 

5.5. Инфекции

Подемът на водордната терапия настъпи, когато пандемията от коронавирус започна през 2019 (COVID-19) и се разпространи в световен мащаб. Вдишването на водород (Н2) е използвано за лечение на респираторно свързани симптоми на COVID-19 в няколко клинични проучвания, основно поради същите причини като употребата му при други респираторни състояния, а именно намаляване на плътността на газа и съпротивлението на въздушния поток. Проучванията обаче не изключват възможните полезни антиоксидантни ефекти на H2.

 

Пионерско клинично проучване, проведено със 100 пациенти в седем различни китайски болници, установи изключително положителни резултати от продължително вдишване на газова смес H2:O2 2:1 (3 L/min) във всички крайни параметри, в сравнение със стандартното лечение с кислород. Първичната крайна точка беше тежестта на заболяването, а вторичните крайни точки бяха диспнея, кашлица, гръден дистрес, гръдна болка и насищане с кислород и всички бяха значително подобрени само след два дни лечение в сравнение с контролата група [55]. Тези отлични резултати доведоха до включването на това специфично лечение (H2:O2 инхалация на оксиводород в съотношение 2:1) като препоръка от Китайската национална здравна комисия в „Китайско клинично ръководство за диагностика и лечение на пневмония с COVID-19 (7-мо издание)“ [56 ], в допълнение към стандартната кислородна терапия. Тази практика изглежда не бе привлякла внимание в световен мащаб в борбата срещу COVID-19 и бяха проведени допълнителни клинични изпитвания. Проучване, публикувано през 2022 г., изследва използването на водородна терапия при рехабилитация на 50 пациенти с остър постCOVID-19 синдром. Те откриха значителни подобрения в 6-минутното тестово разстояние за ходене, форсирания витален капацитет и експираторния обем, когато се прилага водород чрез инхалация. Протоколът описва домашно вдишване на 100% H2 при ниска скорост на потока (250 mL/min) в продължение на 60 минути два пъти на ден в продължение на две седмици [57].

 

5.6. Състояния и упражнения свързани с начина на живот

Водородната терапия също се използва при лечението на свързани с начина на живот и метаболитни състояния, което е нарастващ проблем при все по-големият процент население с наднормено тегло. Много проучвания посочват благоприятните ефекти от водородната терапията във връзка с активността и уврежданията при спорта, включително форми на приложение като инхалиране на H2, пиене на водородна вода и локално приложение на H2. Пилотно проучване установи, че оралният прием на водордна вода, предотвратява повишаването на кръвния лактат и намалява мускулната умора по време на тежки упражнения при десет елитни футболисти мъже и показа, че това може да бъде подходящо средство за хидратация при спортисти [63]. Друго проучване, включващо осем мъже колоездачи, открива подобни резултати, оралният прием на водордна вода, подобрява представянето при периодични упражнения за колоездене, когато продължителността е по-голяма от 30 минути (анаеробни) [64]. Клинично изпитване, включващо десет мъже и десет жени, установи увеличение на пиковата скорост на бягане до 4,2% при тест за време на бягане до изтощение след седем дни на вдишване на 4% H2 за 20 минути всеки ден [65]. Едно проучване показа, че пиенето на водордна вода, преди и след усилени упражнения намалява индуцираното от упражнения повишаване на нивата на ROS при осем мъже доброволци. Това може да помогне за предотвратяване на натрупваща се мускулна умора, въпреки че изпълнението на упражненията не се различава значително през двата 3-дневни последователни теста с упражнения, в сравнение с плацебо вода [66]. Едно по-мащабно проучване изследва ефектите от пиенето на вода ообогатена с H2, непосредствено преди упражнения с велоергометър при здрави нетренирани (n = 99) и тренирани (n = 60) участници. Те установиха, че водордната вода, в сравнение с плацебо водата, повишава издръжливостта и облекчава психометричната умора, измерена съответно чрез максималната консумация на кислород и скалата на Борг и визуалните аналогови скали [67]. Освен това, заздравяването на остри наранявания на меките тъкани, свързани със спорт, е повлияно положително, както от перорално, така и от локално лечение с H2 за 2 седмици, в допълнение към стандартните грижи [68]. Хвърляйки монетата от упражнения на високо ниво, водородната терапия също е изследвана за управление на болестни състояния, свързани с начина на живот. Прием на 1–2 L водородна вода дневно, показва намаляване на нивата на ROS и допринася за намаляване на телесните мазнини при хора с наднормено тегло [69], както и за управление на липидния и глюкозния метаболизъм при пациенти с диабет тип 2 [70] и метаболитен синдром [71,72,73,74].

 

6.7. Други заболявания и състояния

Извън основните области на заболяването, обсъдени тук, са докладвани няколко клинични проучвания, изследващи H2 при други показания, свързани с високи нива на оксидативен стрес. Ревматоидният артрит е автоимунно заболяване, характеризиращо се с хронично възпаление и разрушаване на костите и хрущялите. Смята се, че повишените нива на хидроксилни радикали участват в патогенезата, за която водордната терапия има селективен очистващ ефект. Както пиенето на водородна вода, така и инжектирането на обогатен с Н2 физиологичен разтвор са тествани за лечение на ревматоиден артрит в отделни клинични изпитвания. В едно проучване двадесет пациенти приемащи 530 ml водордна вода на ден в продължение на 4 седмици в два отделни периода. В друго проучване на 24 пациенти е назначен на случаен принцип H2-физиологичен разтвор или плацебо-физиологичен разтвор, който е приложен интравенозно чрез капкова инфузия на 500 ml дневно в продължение на 5 дни. Резултатите от двете проучвания показват, че водорода значително намалява биомаркерите за оксидативен стрес (например 8-хидроксидеоксигуанин в урината) и резултата за активност на заболяването в 28 стави (DAS28), чрез нивата на С-реактивен протеин. Това е придружено от значителни подобрения на симптомите на ревматоиден артрит [75,76]. Хроничната болест на присадката срещу гостоприемника също може да се счита за автоимунно заболяване. По-дългосрочно проучване в продължение на 12 месеца открива терапевтични ефекти от ежедневното пиене на вода, богата на H2, в доза от 12 ml/kg. От 24-те включени пациенти, 18 са имали обективен отговор, измерен в седем области (кожа, уста, стомашно-чревен тракт, черен дроб, очи, бели дробове и стави и фасции) с помощта на консенсусния формуляр на Националния институт по здравеопазване (NIH) за измерване на терапевтичния отговор за хронична болест на присадката срещу приемника. Времето на преживяемост и степента на преживяемост след 4 години са значително удължени в групата с отговор в сравнение с групата без отговор. Понастоящем няма стандартна терапия за пациенти с хронична болест на присадката срещу приемника, рефрактерни или зависими от лечение с кортикостероиди, и следователно H2 може да бъде добър вариант [77].

 

Друг световен здравен проблем, без никакви одобрени лекарства, е неалкохолната мастна чернодробна болест (NAFLD), причиняваща чернодробна дисфункция. Метаболитното увреждане играе основна роля в патогенезата на NAFLD, така че фармацевтичните продукти, които ускоряват метаболизма на липидите и глюкозата, представляват интерес за лечението на това заболяване. Водородът вероятно има тези свойства, както се вижда от резултатите от клиничните изпитвания при пациенти с диабет и метаболитен синдром. NAFLD може също да бъде свързана с възпаление, прекомерен оксидативен стрес и анормално клетъчно сигнализиране. Две отделни клинични проучвания изследват ефекта от пероралния прием на водородна вода при доза 1 L/ден. Едно от тях включва 12 субекта и установява, че след един месец водородна терапия значително намалява натрупването на чернодробни мазнини в сравнение с групата приемаща плацебо, без значителни разлики в телесното тегло и състав [78]. Второто проучване включва 30 субекта и продължава 2 месеца, като открива незначителни понижения в нивата на маркерите на заболяването NAFLD, както и теглото и индекса на телесна маса. Интересното е, че са установени също незначителни тенденции към повишаване на маркерите на оксидативен стрес (8-хидрокси-2'-деоксигуанозин и малондиалдехид), което се обяснява с хорметичните ефекти на H2, възникващи преди значителните клинични подобрения в дългосрочен план [79]. ]. Друго проучване тества 13-седмично вдишване на газова смес H2:O2 (2:1) със скорост 3 L/min за 1 h/ден при 43 пациенти с NAFLD с умерено-тежки случаи. Установени са подобрения в серумните липиди и чернодробните ензими и значително подобрено съдържание на мазнини в черния дроб. Допълнителни проучвания при модели на мишки разкриха, че този ефект на H2 вероятно е причинен от насърчаване на чернодробна аутофагия [80].

 

Някои специфични условия са проучени за ефекта от водорода чрез други форми на приложение като разтвори за диализа и през очите. Едно проучване демонстрира значителни ефекти от използването на H2 разтвори по време на операция на катаракта (факоемулсификация) за възстановяване на зрението. Процедурата използва ултразвук, който произвежда свободни радикали, които потенциално могат да бъдат неутрализирани с разтвори, обогатени с H2. Тридесет и двама пациенти с катаракта и на двете очи бяха лекувани с конвенционалния метод на едното око и с използване на разтвор, обогатен с H2, на другото око. Скоростите на намаляване на плътността на ендотелните клетки, първичната крайна точка, са значително по-ниски в H2 групата във всички измерени времеви точки [81].

 

Пациентите на хемодиализа, страдащи от хронично възпаление, имат лоши прогнози и терапевтичните подходи са ограничени. Следователно, противовъзпалителните свойства на Н2 могат да се използват в диализния разтвор за тези пациенти. Две проучвания, извършени от една и съща изследователска група, публикувани през 2010 г. и 2018 г., изследват ефектите на диализат обогатен с H2, с H2 от водна електролиза, при лечението на пациенти на хемодиализа. В проучването от 2010 г. 21 пациенти са преминали към диализен разтвор, обогатен с H2, за 6 месеца, което води до значително понижение на систоличното кръвно налягане в сравнение с преди тестовия период. Установено е също значително намаляване на плазмените маркери за възпаление [82]. Проучването от 2018 г. е по-дългосрочно и включва по-голяма тестова група от 161 и 148 пациенти, на които са прилагани съответно обогатени с H2 и конвенционални диализни разтвори за 3,3-годишен период на наблюдение. И в двете проучвания H2 причинява минимални промени в параметрите на диализата, но положителните резултати, включително подобрен контрол на кръвното налягане и облекчени възпалителни реакции, могат да подобрят прогнозата при пациенти на хронична хемодиализа.

 

Екипът на Н2МЕДИКАЛ истински се стреми да образова българската общественост, както и да допринесе за по-доброто качество на живот на всеки у нас. Нашите уреди се отличават с максимален терапевтичен ефект и най-висок клас на безопасност. /вижте уредите/

 

Научете кои са Водородно-толерантните Болести в меню ВОДОРОДНА МЕДИЦИНА./линк/

 

 

 

Прием на ВОДОРОДНА ВОДА при пациенти с COVID-19. Какво казва Президента на Института за Молекулярен Водород?

Молекулярния водород (газ H2) и водата обогатена с него имат антиоксидантно и противовъзпалително действие (1), което ги прави потенциално полезни за лечение на COVID-19. Няколко клинични проучвания в Китай изследват Н2 терапията при пациенти с COVID-19

прочети още

10 ползи за здравето от приема на ВОДОРОДНА ВОДА.

През последните години са направени повече от 800 клинични изследвания върху пациенти в различни болници и университети по света. Показан е терапевтичен ефект на Н2 при над 170 вида заболявания и оздравителното му действие върху всеки орган от човешкото тяло. В тази статия ще обобщим: Какво прави за здравето водородната вода?

прочети още

Водородната вода е мощно лекарство при КИСЕЛИНЕН РЕФЛУКС, ГАСТРИТ и прекомерно окисляване на организма.

В обобщение: лечението с водородна вода + медикаменти, в продължение на 3 месеца, дава значително по-добър контрол на симптомите, отколкото лечението само с медикаменти. И накрая, в нашето проучване 75% от изследваните пациенти в анкета съобщават за по-добро ниво на удовлетвореност. Взети заедно, резултатите показват, че има значително повишаване на качеството на живот за 3 месеца след добавения прием на водородна вода в сравнение с изходното ниво.

прочети още

Прием на ВОДОРОДНА ВОДА при сърдечно-съдови заболявания. Ефект и безопасност.

Резултати от изследване на японския професор Хатана Гязуки от Университета показват, че 1,5 литра водородна вода с канцентрация на Н2 1500 ppb има същия антиоксидантен ефект, както 1407 ябълки / 104 моркова / 2061 банана / 123 спанака или 10 тикви. Сравнението е направено на база антиоксидантната сила на съдържанието на бета каротин в тези плодове и зеленчуци.

прочети още

НАДНОРМЕНО ТЕГЛО: Медицинско изследване показва ефекта на ВОДОРОДНАТА ВОДА при хора с метаболитен синдром.

„Групата пиеща високо наситена с Н2 вода значително намалява нивата на холестерол и глюкоза в кръвта, атенюиран серумен хемоглобин А1с, и подобрява биомаркерите на възпаление...“

прочети още

ИЗСЛЕДВАНЕ: Водородът - гориво на алтернативната медицина.

„Малко рандомизирано контролирано клинично проучване на 50 пациенти с мозъчен инфаркт сравнява вдишването на водород с одобреното медицинско лекарство едаравон. Според резултатите от ЯМР и NIHSS за клинично определяне на тежестта на инсулта, тези резултати показват, че терапията с водород е била по-ефективна от одобреното медицинско лекарство.“

прочети още

Какво е ВОДОРОДНА ВОДА и кое прави апаратите за нея различни по цена и по качество?

„Изследванията показват, че малкият размер му позволява да проникне навсякъде, дори в клетъчното ядро и митохондриите. Н2 потушава възпаленията и възстановява увреденото ДНК и РНК, регулира всички биохимични процеси в клетката и довежда организма до състояние на хомеостаза. “

прочети още